Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej


 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006 godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2006 godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „
Utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej”

 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3, 45233224-5
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej
www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %


DOCUMOWA projekt.doc (29,50KB)
DOCSzczegółowe Specyfikacje Techniczne- Utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej.doc (401,50KB)
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (42,00KB)
ODTSosnowa przedmiar.odt (81,69KB)
DOCFormularz ofertowy.doc (29,00KB)

Wybrano ofertę  : Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych,  Sp.z.oo.Al.Przyjaźni 9, 45-573 Opole - najkorzystniejsza cena

Podpisano umowę z wykonawcą:
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych, 
Sp.Z.OO. Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opoleinformację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę