Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.120.75.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 18 listopada 2022 roku

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

 

Na podstawie art. 33 ust. 2   ustawy  z  dnia  8 marca   1990 r. roku o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.37.2021 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

1. W § 8 pkt 1otrzymuje nowe brzmienie:

„ W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

1) Referat Organizacyjny                                                                                         OR;

2) Referat Budżetowo-Finansowy”                                                                       BF;

3) Referat Gospodarki Nieruchomości i Inwestycji                                          GT;

4) Referat Zamówień Publicznych i Promocji                                                    ZP;

5) Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego                           SOUSC;

6) Referat Hala Sportowa                                                                                          HS;

7) Sekretarz Gminy

8) Skarbnik Gminy

9) Radca Prawny

10) Audytor Wewnętrzny”

2. Po  § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1) dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności jej funkcjonowania,

2) opracowywanie rocznego planu audytu,

3) opracowywanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,

4) przeprowadzanie zadań zapewniających wskazanych w planie audytu na dany rok, a w uzasadnionych przypadkach poza planem;

5) realizacja czynności doradczych na wniosek Wójta Gminy lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym,

6) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń wskazanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań zapewniających,

7) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego,

8) przeprowadzanie archiwizacji dokumentacji audytu wewnętrznego.”

 

§ 2

 

 

W pozostałym zakresie załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr OR.120.37.2021 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pozostaje bez zmian.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.


Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarzadzenie Nr OR.120.75.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.pdf (123,05KB)