Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Nr XLVIII Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4
odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy;                    
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
   
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok:
  1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy;
  2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  3) Odczytanie opinii i wniosków Komisji stałych Rady Gminy;
  4) Wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i wniosków poszczególnych Komisji;
  5) Debata nad projektem budżetu;
  6) Podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy;
  7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2023 rok.
   
 8. Podejmowanie uchwał:
  1) Projekt uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2) Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
  3) Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
  4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (działka nr 2092/230);
  5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (działka nr 974/10);
  6)Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Tarnów Opolski.

   9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski;
10. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy;
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
12. Interpelacje i zapytania radnych;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.