Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.501.2022 z dnia 23.12.2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.501.2022

WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 23 grudnia 2022 r.

 

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski.

                 

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2022 r. poz. 559 ze.zm.) oraz art.13 ust.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje :

                                                                     

§1 1.Ustala się minimalne roczne stawki czynszu za wydzierżawianie gruntów na cele rolne   i nierolnicze stanowiące własność Gminy Tarnów Opolski.

2.W postępowaniu przetargowym ustalone stawki czynszu należy traktować jako podstawę do ustalenia stawki czynszu wywoławczego.

                                                                    

§2. Ustala się minimalną miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów komunalnych wykorzystywanych na :

   a) ogródki warzywne i rekreacyjne – 0,36 zł

   b) pod działalność gospodarczą – 6 zł

   c) pod garaże – 3 zł

   c) pod pozostałe budynki – 2,64 zł

Do wysokości czynszu doliczany będzie podatek VAT wg. stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§3 Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych wykorzystywanych na cele rolne:

a) rola klasy IVb oraz łąka i pastwiska klasy IVb – 532,8 zł/ha

                                                

§4 1.W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych opłatę z tego tytułu ustala się zgodnie z ustaloną stawką czynszu określonego w zarządzeniu, odpowiednio dla sposobu wykorzystania nieruchomości.

2.Jeżeli po wygaśnięciu umowy dzierżawy, dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy i ponosi opłatę na zasadach określonych w §2 i §3.

                                                             

§ 5.1.Roczny czynsz dzierżawny określony w §3 zarządzenia jest płatny jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, bez wezwań na rachunek Gminy na podstawie  wystawianych faktur Vat, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny określony w §2 płatny do dnia 20 każdego miesiąca bez wezwań w kasie urzędu gminy lub na rachunek Gminy.

                                                                  

 §6.1.W przypadku ubiegania się dwóch lub więcej podmiotów o dzierżawę tego samego gruntu na  ten sam cel, dzierżawa będzie następowała w drodze przetargu, a stawki określone w zarządzeniu stanowią stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego.                                                           

2.Najemca zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

                                                                     

§7.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.

 

§8 Traci moc zarządzenie nr OR.0050.498.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 grudnia  2022 r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski.

 

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 1  stycznia  2023 r.
 

Wójt Gminy 
/-/ Krzysztof Mutz

Zarządzenie do pobrania w pliku pdf:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.501.2022 z dnia 23.12.2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski.pdf (449,78KB)