Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  i prawnych

 

Informacje:

 • w zakresie wymiaru można uzyskać w Referacie Budżetowo- Finansowym  pok. nr 7 (tel.  dot. osób fizycznych 77-4640 872, dot. osób prawnych 77-4640 873)
 • w zakresie księgowości można uzyskać w Referacie Budżetowo- Finansowym pok. nr  7 (tel. 77- 4640 858) 

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • samoistny posiadacz
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie). Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okolicznosci uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego, a jezeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia odpowiednio skorygować deklarację.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne ( w tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.)

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy.

 

Terminy i sposób płatności podatku

 • osoby fizyczne  -  podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca -  I rata,  do 15 maja  -  II rata,  do 15 września  - III rata,   do 15 listopada -  IV rata
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca , a za styczeń do dnia 31 stycznia

 

Podatek można zapłacić w banku na rachunek UrzęduGminy Tarnów Opolski:Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

 

Co się stanie, jeżeli nie zapłacę podatku?

Podatek nie uiszczony w terminie podlega egzekucji administracyjnej. 

 Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Zwolnienia w podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz PDFUchwała Nr XIII-94-2015 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (93,82KB)

 Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 107, poz. 1138)

  Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą wpłacać podatek u sołtysa, który jest inkasentem w swoim sołectwie  w zakresie podatków. 

 
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Gołaś
Data wytworzenia: 2008-04-25