Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatek rolny osób fizycznych i prawnych


 

Informacje:

 • w zakresie wymiaru można uzyskać w Referacie Budżetowo- Finansowym  pok. nr 7 (tel.  dot. osób fizycznych 77-4640 872, dot. osób prawnych 77-4640 873)
 • w zakresie księgowości można uzyskać w Referacie Budżetowo- Finansowym pok. nr  7 (tel. 77- 4640 858) 

 

Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym

Przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 • właściciel gruntów
 • posiadacz samoistny gruntów
 • użytkownik wieczysty gruntów
 • posiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego gdy posiadanie spelnia warunki określone w art. 3 ust. pkt.4 ustawy o podatku rolnym
 • dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiazek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku ( nabycie tytułu prawnego lub objęcie gruntów w posiadanie).

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6a ust.5 i ust.8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych - deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 

Stawki podatku rolnego

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha gruntów

- obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

  

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym reguluje rozdział 4 - art. 12, art.13, art. 13a - 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Podatnicy podatku rolnego opłacają podatek za dany rok podatkowy w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:  do dnia 15 marca - I rata,  do dnia 15 maja - II rata,  do dnia 15 września  - III rata,  do dnia 15 listopada - IV rata

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Gminy Tarnów Opolski


Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

Osoby fizyczne - mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą regulować podatek u sołtysa, który jest inkasentem w zakresie podatków na terenie swojego sołectwa. 

Podatek nie uiszczony w terminie podlega egzekucji administracyjnej.

 

Podstawowe akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późn.zm.)

2.  Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200 poz. 1680)

3.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143 poz. 1614)


 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
Data wytworzenia: 2008-04-25