Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

Podatek leśny od  osób fizycznych i prawnych 

 

Informacje:

 • w zakresie wymiaru można uzyskać w Referacie Budżetowo- Finansowym  pok. nr 7 (tel.  dot. osób fizycznych 77-4640 872, dot. osób prawnych 77-4640 873)
 • w zakresie księgowości można uzyskać w Referacie Budżetowo- Finansowym pok. nr  7 (tel. 77- 4640 858) 

 Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym

 • lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku leśnego

 • właściciel lasów
 • posiadacz samoistny lasów
 • użytkownik wieczysty lasów
 • posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - deklaracje na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym

 

Stawki podatku leśnego

Podatek leśny wynosi: 

 • od 1 ha  - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50 % stawki określonej wyżej

 

Zwolnienia w podatku leśnym

Zwolnienia w podatku leśnym reguluje art. 7 ustawy o podatku leśnym.

 

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Gminy Tarnów Opolski :


Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

 

Osoby fizyczne w poszczególnych sołectwach mogą wpłacać podatek leśny u sołtysów, którzy są inkasentami w zakresie podatków na terenie swoich sołectw. 

Podatek nie zapłacony w terminie podlega egzekucji administracyjnej.

Podstawowe akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)

2.  Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 roku ( Mon.Pol.z 2011 r. nr 95, poz. 970) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku)                     
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Gołaś
Data wytworzenia: 2008-04-25