Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatki mieszkaniowe

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
Inspektor Sylwia Harasimczuk
tel. 77 46 40 869
e-mail:
godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00

 


Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego – oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek .Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć deklaraję o dochodach członków gospodarstwa domowego z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np.: składając wniosek w sierpniu - deklaracja obejmuje dochody od 1 maja do 31 lipca).
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.
Do dochodów nie wlicza się:
dodatku dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.

1. Dochody wykazane w deklaracji należy potwierdzić poprzez dostarczenie:
- zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy;
- zaświadczenia o pobieranym żołdzie dla osób odbywających służbę wojskową;
- odcinków od emerytury/renty i okazaniem do wglądu decyzji o przyznaniu bądź ostatniej waloryzacji tego świadczenia;
-dokumentów potwierdzających otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego bądź wychowawczego (decyzja lub odcinki);
- odcinków od przyznanych alimentów (gdy płatnikiem jest osoba fizyczna należy przedstawić odcinki lub okazać dokument potwierdzający przyznanie alimentów, bądź złożyć pisemne oświadczenie, w obecności pracownika przyjmującego wniosek, o wysokości tego świadczenia w deklarowanym okresie);
- decyzji i raportów z Ośrodka Pomocy Społecznej - jeśli osoba składająca wniosek lub członkowie gospodarstwa domowego korzystali z pomocy tej instytucji w deklarowanym okresie (dotyczy zasiłków stałych i gwarantowanych);
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy - w przypadku osób bezrobotnych, w tym wypadku do dochodu oprócz zasiłku dla bezrobotnych i zasiłku rodzinnego wlicza się również składki na ubezpieczenie zdrowotne pokrywane przez urząd pracy; osoby nie pracujące, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy składają pisemne oświadczenie o tym, z czego się utrzymywały w deklarowanym okresie, w obecności pracownika przyjmującego wniosek;
- informacji o dochodzie z hektara przeliczeniowego - osoby prowadzące gospodarstwo rolne;
- rozliczenia wody i ciepła - jeśli nastąpiło w deklarowanym okresie.

2. Jako potwierdzenie wydatków należy przedstawić:
- bieżący wydruk czynszu lub - osoby wynajmujące lokale w prywatnych budynkach - potwierdzenie wysokości czynszu i dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego przez właściciela bądź zarządcę budynku;
- rozliczenie wody i ciepła - jeśli nastąpiło w miesiącu składania wniosku;
- ostatni rachunek za energię elektryczną - osoby, które nie mają:
• centralnego ogrzewania (tzn. ciepło jest wytwarzane w lokalu mieszkalnym lub w domu jednorodzinnym),
• centralnie ogrzewanej ciepłej wody (tzn. woda jest ogrzewana w lokalu mieszkalnym bądź domu jednorodzinnym),
• gazu przewodowego;
- ostatni rachunek za wywóz nieczystości stałych i płynnych (mieszkańcy domów jednorodzinnych, członkowie wspólnot mieszkaniowych i osoby, które tych kosztów nie mają wliczonych do czynszu mieszkaniowego);
- ostatni rachunek za wodę i kanalizację, jeśli nie jest rozliczana w czynszu (oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych i członkowie wspólnot mieszkaniowych).

3. Właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani do przedstawienia:- dokumentu potwierdzającego własność, np. akt notarialny, wyciąg lub zawiadomienie z księgi wieczystej (dotyczy również właścicieli mieszkań w innych zasobach niż spółdzielcze i komunalne);
- zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową lokalu z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu.

4. Najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz lokali stanowiących własność innych osób prywatnych zobowiązani są przedstawić umowę najmu lub podnajmu oraz przedłożyć informację o wyposażeniu technicznym lokalu i jego położeniu.


5. Osoby czasowo przebywające w danym lokalu dołączają również potwierdzoną informację z ewidencji ludności o osobach zamieszkujących w tym lokalu.

6. Wnioskodawca składa wniosek osobiście.

7.Chcąc zachować ciągłość w otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego, wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego na kolejny 6-cio miesięczny okres należy złożyć w ostatnim miesiącu przyznanego dodatku (tj.: gdy dodatek został przyznany na czas od 1 lutego do 31 lipca, to aby otrzymać kolejny dodatek od sierpnia, wniosek należy złożyć w lipcu).

8.Wnioski są przyjmowane codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie dochodów i wydatków gospodarstwa domowego, a także normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
35 m2 – dla 1 osoby,
40 m2 – dla 2 osób,
45 m2 – dla 3 osób,
55 m2 – dla 4 osób,
65 m2 – dla 5 osób,
70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez powierzchnię normatywną.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
 

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021

Nowe wzory wniosku i deklaracji

Od 1 lipca 2021 r.  obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości  dochodów, wprowadzone uchwałą Rady Gminy Tarnów Op.   nr XXIX/235/2021 z 30.06. 2021 r. Dokumenty można pobrać z załącznika poniżej lub ze strony www.bip.tarnowopolski.pl

Wnioskodawcy, a także zarządcy budynków (którzy potwierdzają informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) muszą pamiętać, aby od już od 1 lipca  dokonywać tych czynności na nowym wniosku. Istotną zmianą jest również właściwe ustalenie wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Teraz potwierdzane będą wydatki, które ponoszone są w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

 Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

- najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 Kto nie może skorzystać z dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie poprawczym,
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej

(jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie).

 

Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których  średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie, nie przekroczył w gospodarstwie:
- jednoosobowym – 40%
- wieloosobowym – 30%

 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W 2021 roku kwota ta wynosi: 5.167,47 zł. Przy czym trzeba dodać, że kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszana jest  corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 Nowa definicja dochodu

Od 1 lipca obowiązywać będzie definicja dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Stąd gmina zobowiązana było wprowadzić nowy (przykładowy) druk zaświadczenia o dochodach.

 W przypadku tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).

 Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawia przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320), przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Zwiększenie normatywnej powierzchni

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

 

Wywiad środowiskowy

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. 

Kiedy nie przyznaje się dodatku

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Kara pieniężna dla zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny w przypadku niewykonania obowiązku informacyjnego (art. 8a udm).

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o którym mowa w art. 8 ust. 4 udm, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakładać będzie w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł. Kara pieniężna stanowić będzie dochód budżetu gminy. Karę trzeba będzie uiścić na rachunek bankowy organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna.

 

Załączniki:

1/  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
DOCXwzór wnisoku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.docx (17,41KB)

2/  deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
DOCXzaświadczenie o dochodach.docx (12,68KB)

3/ Kryteria określające czynsz za lokal mieszkalny do wysokości czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym gminy
DOCKryteria określające czynsz za lokal mieszkalny do wysokości czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym gminy..doc (36,50KB)

4/ zaświadczenie o dochodach
DOCXzaświadczenie o dochodach.docx (12,68KB)

5/ klauzula informacyjna RODO
DOCXKlauzula informacyjna dodatek mieszkaniowy.docx (19,18KB)