Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont nawierzchni na ul. św. Jacka w Tarnowie Opolskim

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006 godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2006 godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Remont nawierzchni na ul. św. Jacka w Tarnowie Opolskim”
 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3, 45233224-5
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %


DOCUproszczona dokumentacjia rysunkowa.doc (71,50KB)
DOCUMOWA projekt.doc (29,00KB)
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (42,50KB)
DOCSzczegółowe Specyfikacje Techniczne- Remont nawierzchni na ul. Św . Jacka w Tarnowie Opolskim.doc (942,50KB)
DOCprzedmiar remontu.doc (138,00KB)
DOCFormularz ofertowy.doc (29,00KB)

Wybrano ofertę  : Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych,  Sp.z.oo.Al.Przyjaźni 9, 45-573 Opole  (najkorzystniejsza cena)

 

Podpisano umowę z wykonawcą:
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych, 
Sp. .Z.O.O. Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole
informację wytworzył(a): Adamiec Ewelina
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 29.09.2006