Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualizacja! Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia

do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Tarnów Opolski ogłasza nabór wniosków
do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Tarnów Opolski może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę Tarnów Opolski dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy tj.:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.

Można złożyć jeden wniosek dla zabytku w ramach jednego z poniższych limitów:

- do 150 tys. zł,

- do 500 tys. zł,

- do 3,5 mln zł.

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do w/w rejestrów albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

3. Wysokość dotacji.

Wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego, Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości 2%. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

4. Dodatkowe informacje:

 1. Złożone wnioski stanowić będą podstawę, po ich pozytywnej weryfikacji przez właściwą komisję Rady Gminy, zgłosi do dofinansowania za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład.
 2. Udzielenie dotacji, nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), a Gminą Tarnów Opolski,
 3. Warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę Tarnów Opolski promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), a Gminą Tarnów Opolski,
 5. Zadanie powinno być́ zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (załącznik do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.pdf (156,84KB)

5. Termin składania wniosków proponowanych do zgłoszenia:

 1. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2023 r. do godz. 1400.
 2. Propozycje wniosków złożone po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrzone.

6. Zasady składania wniosków proponowanych do zgłoszenia:

 1. Wniosek powinien zawierać:
 1.  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres, telefon i siedzibę podmiotu będącego wnioskodawcą,
 2.  nazwę zabytku i numer w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
 3.  informację o tytule prawnym do zabytku,
 4. opis zadania do realizacji objętego wnioskiem wraz z kwotą realizacji zdania w tym informacja o posiadaniu 2% kwoty wkładu własnego,
 5. Wniosek należy złożyć na złożonym druku.
 6. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie.
 7. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie  z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Tarnów Opolski wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

8. Postanowienia końcowe:

 1. Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można znaleźć na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/.
 2. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają: Ewa Baraniecka 77 46 40 865, Dominika Urbańczyk 77 46 40 868

DOCWniosek.doc (68,00KB)