Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/383/2023 w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski

UCHWAŁA NR L/383/2023
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 27 lutego 2023 r.


w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1), art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:


§ 1. 1. W Statucie Gminy Tarnów Opolski, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski, dokonuje się zmiany § 5 ust. 3 nadając mu nowe brzmienie:
„3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury stanowi załącznik nr 2 do Statutu.”

2. Dokonuje się zmiany brzmienia załącznika nr 2 do Statutu Gminy Tarnów Opolski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski, nadając mu nowe brzmienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Rudolf Urban

Uchwała do pobrania w pliku pdf:

PDFUchwała Nr L.383.2023 w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski.pdf (249,39KB)

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pozycja 968 z dnia 06.03.2023 r.
 

Zmiana § 5 ust. 3 w załączniku do Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski