Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/391/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski

Uchwała nr LI/391/2023
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
 

Działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:

§1. 1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały nr Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 568,) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018.3323 oraz Uchwałą Nr L/383/2023 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2023.968).

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Tarnów Opolski stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Rudolf Urban

Uchwała do pobrania w pliku pdf:

PDFUchwała Nr LI.391.2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały wsprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski.pdf (1,23MB)

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pozycja 1187 z dnia 31.03.2023