Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy.

Urząd Gminy Tarnów Opolski

46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

 

 

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

                    

 

Młodszy referent w wymiarze ½ etatu

.................................................................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

1.       Wymagania niezbędnie:

a)       wykształcenie średnie,

b)       bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

2.       Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość  języka niemieckiego.

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)       prowadzenie i bieżąca aktualizacja stron internetowych gminy,

b)       prowadzenie i bieżąca aktualizacja stron Biuletynu Informacji Publicznej,

c)       przyjmowanie i wysyłanie korespondencji i innych wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d)       obsługa organizacyjna wójta i sekretarza gminy,

e)       przepisywanie pism i dokumentów,

f)        prowadzenie rejestru aktów wewnętrznych,

g)       prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

h)       prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

i)         wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

4.       Wymagane dokumenty

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie,

d)       kwestionariusz osobowy,

e)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu                      w terminie do dnia 23 września 2005r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.            

Nie będą rozpatrywane również dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły do Urzędu przed umieszczeniem ogłoszenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

 

określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:  młodszego referenta

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1.

 

Bioły Jolanta

 

 

Tarnów Opolski

 

2.

 

 

Klaudia Blaut

 

Raszowa

 

3.

 

 

Wojciech Małłek

 

Tarnów Opolski

 

Informacja o wynikach naboru

 

Urząd Gminy Tarnów Opolski

46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

  

młodszy referent w wymiarze ½ etatu

.....................................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru  na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Jolanta Bioły zam. Tarnów Opolski.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Jolanta Bioły jako jedyna w pełni spełnia wymagania  określone w ogłoszeniu o naborze.

Ponadto, posiada wiedzę praktyczną potrzebną do pracy na w/w stanowisku urzędniczym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę