Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Przebudowę linii napowietrznej 15 kV kolidującej z terenem osiedla w ciągu
ul. Tulipanowej, Słonecznikowej i Zawadzkiego w Tarnowie Opolskim”.
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2007r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
 
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Krzysztof Ćwieląg  - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2007 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2007 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
 
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV kolidującej
z terenem osiedla w ciągu ul. Tulipanowej, Słonecznikowej i Zawadzkiego w Tarnowie Opolskim” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
 
Klasyfikacja wg CPV – 45310000-3.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
(DzU z 2006 nr 164, poz. 1163 ze zm.)
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej www.bip.tarnowopolski.pl
 
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

ZAŁĄCZNIKI:

DOCUMOWA_projekt.doc (46,00KB)
DOCFormularz ofertowy.doc (20,00KB)
DOCprzedmiar robót linia 15kV.doc (40,50KB)
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej 60.doc (77,50KB)
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej 60.doc (58,50KB)
DOCUMOWA projekt.doc (29,00KB)
DOCaneks do projektu.doc (1,30MB)
DOCDokumentacja rys 1.doc (2,89MB)
DOCDokumentacja rys 2.doc (3,07MB)
DOCDokumentacja rys 3.doc (2,31MB)
DOCDokumentacja rys 4.doc (2,27MB)

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę linii napowietrznej 15 kV kolidującej
z terenem osiedla w ciągu ul. Tulipanowej, Słonecznikowej i Zawadzkiego
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu wybrana została oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym złożona przez Wykonawcę:
 
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Opole Sp. z o.o. ul. Struga 18,
45-073 Opole
 
Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w przeprowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Umowa pomiędzy Gminą Tarnów Op., reprezentowaną przez Wójta Gminy a Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Opole Sp. z o.o., reprezentowanym przez Zarząd Zakładu na: „Przebudowę linii napowietrznej 15 kV kolidującej z terenem osiedla w ciągu ul. Tulipanowej, Słonecznikowej i Zawadzkiego w Tarnowie Opolskim
została zawarta 30.04.2007 r.
 
informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 09.02.2007r