Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r

Strona archiwalna

 

 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
                    
 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim
 
 
 
I.       Wymagania niezbędne.
 
1.      Wykształcenie wyższe. 
2.      Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
3.      Co najmniej trzy letni staż pracy w pomocy społecznej.
4.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)     cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 
II.      Wymagania dodatkowe.
                                          
1.      Znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
         Społecznej
2.      Znajomość przepisów :
-        ustawy o samorządzie gminnym,
-        ustawy o finansach publicznych,
-        ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-        rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków
         międzygminnych.
3.      Posiadanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
         Opolskim.
4.      Umiejętność organizacji pracy ośrodka i zarządzania kadrami.
5.      Zdolność podejmowania decyzji.
6.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
7.      Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania
         narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel).
 
III.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
1.      Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2.      Realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i powierzonych gminie wynikających z
         obowiązujących przepisów, między innymi z:
-        ustawy o pomocy społecznej,
-        ustawy o świadczeniach rodzinnych,
-        ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
-        o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
-        ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
IV.    Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV).
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie
         www.bip.tarnowopolski.pl w menu „rekrutacja pracowników”).
4.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i specjalizację.
5.      Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
6.      Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Tarnowie Opolskim.
7.      Kopia dowodu osobistego.
8.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie     
         www.bip.tarnowopolski.pl w menu „rekrutacja pracowników”). że;
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
9.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
10. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu „rekrutacja pracowników”).
                                          
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem   „Oferta pracy – kierownik GOPS”, w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski  ul. Dworcowa 6  w  terminie do dnia  17 października 2011r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.

 
                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                  Krzysztof Mutz

           ZAŁĄCZNIKI:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 30.09.2011

  


 

Informacja o wyniku naboru
 
 
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
............................................................................................
(określenie stanowiska)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że do otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze  urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolski – nie zgłosił się żaden kandydat.
 
                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                               Krzysztof Mutz

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 20-10-2011