Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r

Strona archiwalna

 

 

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
                    
 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim
 
 
 
I.        Wymagania niezbędne.
 
1.      Wykształcenie wyższe. 
2.      Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
3.      Co najmniej trzy letni staż pracy w pomocy społecznej.
4.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
         a)      jest obywatelem polskim,
         b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
         c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
                  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
         d)     cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 
II.       Wymagania dodatkowe.
                                          
1.      Znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek
         Pomocy Społecznej
2.      Znajomość przepisów :
          -        ustawy o samorządzie gminnym,
          -        ustawy o finansach publicznych,
          -        ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
          -        rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych       
                   rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów
                   zakładowych.
3.      Posiadanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
         Opolskim.
4.      Umiejętność organizacji pracy ośrodka i zarządzania kadrami.
5.      Zdolność podejmowania decyzji.
6.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
7.      Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania
          narzędziowego: Microsoft Office (Word,  Excel).
 
III.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
1.      Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2.      Realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i powierzonych gminie wynikających z
         obowiązujących przepisów, między innymi z:
         -        ustawy o pomocy społecznej,
         -        ustawy o świadczeniach rodzinnych,
         -        ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
         -        ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
         -        ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
IV.      Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV).
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod ogłoszeniem o
         naborze).
4.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i specjalizację.
5.      Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
6.      Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tarnowie Opolskim.
7.      Kopia dowodu osobistego.
8.     Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania pod ogłoszeniem o
         naborze), że;
         a)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
         b)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
                 publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
         c)    cieszy się nieposzlakowaną opinią.
9.     Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
10.  Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
       pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (do pobrania pod ogłoszeniem               
       o naborze).
                                          
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem  „Oferta pracy – kierownik GOPS”, w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski  ul. Dworcowa 6  w  terminie do dnia  31 października 2011r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy   w Tarnowie Opolskim.
 
 

                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                          Krzysztof Mutz


ZAŁĄCZNIKI:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia:  20.10.2011


 

 

 


 

Informacja o wyniku naboru
 
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
............................................................................................
(określenie stanowiska)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje,  że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim – do zatrudnienia wybrana została  Pani Halina Pacholczuk, zamieszkała   w   Tarnowie Opolskim.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Halina Pacholczuk spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                   Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia:  21.11.2011