Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r

Strona archiwalna

 

 

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT    GMINY TARNÓW OPOLSKI
     OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
podinspektor
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji  w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 
I.        Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie;
         -        średnie i trzy lata stażu pracy,
         -        lub wykształcenie wyższe.
2.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
         a)      jest obywatelem polskim,
         b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
                  publicznych,
         c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
                  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
         d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.      Wymagania dodatkowe.
1.      Znajomość przepisów:
         -        ustawy prawo zamówień publicznych,
         -        ustawy prawo budowlane,
         -        ustawy o samorządzie gminnym,
         -        kodeks postępowania administracyjnego.
         -        Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
                  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
                  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2.      Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych.
3.      Doświadczenie w realizacji inwestycji.
4.      Znajomość procesów inwestycyjnych.
5.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
6.      Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego
         oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel).
 
III.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1.      Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z środków Unii
         Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.
2.      Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie (opracowywanie
         projektów uchwał Rady Gminy, okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji
         inwestycji finansowanych z środków Unii Europejskiej.
3.      Pozyskiwanie informacji o możliwościach i warunkach pozyskania środków do 
         realizacji programów gminnych.
4.      Współpraca z odpowiednimi instytucjami samorządu województwa, powiatu oraz
         administracji rządowej celem spójnego planowania i realizacji projektów
         gminnych.
5.      Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy, jednostkami
         organizacyjnymi gminy, gminnymi osobami prawnymi w sprawach związanych z
         przygotowywaniem i realizacją projektów gminnych.
6.      Koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem kredytów i pożyczek na działania 
        inwestycyjne.
7.      Prowadzenie procedur zamówień publicznych urzędu.
8.      Koordynacja działań w zakresie „Odnowy wsi” na terenie Gminy.
9.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
10.    Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
11.    Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę
         Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
 
IV.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1.      Praca w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, (wysoki 
        parter, cztery schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy, brak
        toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych),
2.      Wyjazdy poza urząd (środkami komunikacji publicznej lub samochodem 
         prywatnym).
3.      Praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.
4.      Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu a także innymi urzędami i
         instytucjami.
5.      Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.
 
V.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
         W miesiącu marcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie 
         Gminy w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji 
         zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej
         niż 6%.
 
VI.      Wymagane dokumenty
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania  
         na stronie
www.bip.tarnowopolski.pl w menu „rekrutacja pracowników”)
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
6.      Kopia dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na
         stronie
www.bip.tarnowopolski.pl w menu rekrutacja pracowników), że,
         a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
                  publicznych,
         b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
                  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
         c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9.      Oświadczenie kandydata(do pobrania na stronie ww.bip.tarnowopolski.pl w menu
         rekrutacja pracowników), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
         zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
         osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
10.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
        ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
        Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu 
        potwierdzającego niepełnosprawność
 
VII.   Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie do dnia 17 kwietnia 2012r.
                                              
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 
 
                                                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                        Krzysztof Mutz
 
 ZAŁĄCZNIKI:
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 5.04.2012

 


Tarnów Opolski, 2012-04-27


Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
podinspektora w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji nie wybrano żadnego kandydata.
 
Uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego żaden z kandydatów nie uzyskał satysfakcjonujących wyników.
Nabór na powyższe stanowisko w razie potrzeby zostanie ogłoszony ponownie.
Kandydatom dziękuję za uczestniczenie w procedurze rekrutacyjnej.
 
  
                                                                                    Wójt Gminy
                                                                     
                                                                                 Krzysztof Mutz
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 10.05.2012