Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Nr LX Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 listopada 2023 r.

       O G Ł O S Z E N I E

w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00

                                              w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4

 odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

Porządek obrad:

1. Otwarcie LX sesji Rady Gminy;

2. Sprawy regulaminowe:

       - stwierdzenie prawomocności obrad,

       - przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania  uchwał Rady.

6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.

7. Podejmowanie uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
  3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2024”;
  5. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Tarnów Opolski do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030;
  7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Walidrogi;
  8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
  9. Projekt uchwały  w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr OR.1510.1.2023.

8.  Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

PDFOgłoszenie o sesji Rady Gminy.pdf (205,88KB)