Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030

Wójt Gminy Tarnów Opolski działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwały LX/464/2023 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.11.2023 r. zawiadamia, że w dniu 27.11.2023r., Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, zostało uznane za zadanie własne gminy. W celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji jako terenu charakteryzującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych  i przestrzenno-funkcjonalnych konieczne jest przystąpienie do sporządzenia dla niego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr LVII/435/2023 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 07.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tarnów Opolski zmienionego uchwałą nr LIX/456/2023 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tarnów Opolski.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

  1. Rada Gminy Tarnów Opolski, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
  2. Wójt, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:
  1. ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;
  2. sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;
  3. przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
  4. występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
  5. wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Wójt Gminy

Krzysztof Mutz