Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Nr LXI Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00

w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4

 odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXI sesji Rady Gminy;                    
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok:

1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy;

2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

3) Odczytanie opinii i wniosków Komisji stałych Rady Gminy;

4) Wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i wniosków poszczególnych Komisji;

5) Debata nad projektem budżetu;

6) Podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy;

7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2024 rok.

 1. Podejmowanie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło;
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2024;
 4. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

 9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski;
10. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy;
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
12. Interpelacje i zapytania radnych;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban

 

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.