Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Przebudowa nawierzchni   ul. Celnej w Tarnowie Opolskimi   polegająca na wykonaniu podbudowy tłuczniowej i nawierzchni z masy asfaltowej na szerokości 3,5 m wraz z korytem odwadniającym i remontem studni chłonnej „
Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)


 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2008r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 05.11.2007 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2007 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „„ Przebudowa nawierzchni   ul. Celnej w Tarnowie Opolskimi „ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – /kod CPV 45233140-2 /
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert : 100 % cena

DOCFormularz ofertowy.doc (29,00KB)
PDFprzedmiar- ul Celna Tarnów Opolski.pdf (62,88KB)
DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI1.doc (62,50KB)
DOCUMOWA - projekt.doc (44,50KB)

Dane techniczne:

PDFdocelowe oznakowanie.pdf (160,72KB)
PDFMAPA.pdf (340,34KB)
PDFniweleta celna 1.pdf (17,49KB)
PDFniweleta celna 2.pdf (41,31KB)
PDFPrzektór Poprzeczny A1-A1.pdf (111,97KB)
PDFPrzektór Poprzeczny A-A.pdf (142,70KB)
PDFwidok ogólny.pdf (126,52KB)

Specyfikacja techniczna:

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc (25,00KB)
DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc (25,50KB)
DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc (47,00KB)
DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych.doc (21,50KB)
DOCD.03.02.01-Kanalizacja deszczowa.doc (60,50KB)
DOCD.04.03.01-Oczyszczenie i skropieniem.doc (525,00KB)
DOCD.04.04.00-Podbudowa z kruszyw-Wymagania ogólne.doc (251,00KB)
DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc (42,00KB)
DOCD.05.03.05-Nawierzchnia z betonu asfaltowego.doc (2,55MB)
DOCD.07.02.01 oznakowanie pionowe.doc (71,50KB)
DOCD.08.05.01-Ścieki z elementów prefabrykowanych.doc (29,50KB)
DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc (171,50KB)
DOCdocelowe oznakowanie.doc (415,00KB)
DOCOkładka SST Tarnów Op ul Celna.doc (26,50KB)
DOCOpis techniczny.doc (449,50KB)

                                                                                            Tarnów Opolski, 22.10.2007r.

UWAGA !!!

uczestnicy przetargu

W związku ze stwierdzoną omyłką w punkcie 8.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję, iż miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego tj. Urząd Gminy Tarnów Opolski, ulica Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pokój nr 3

 

Tarnów Opolski, 05 listopad 2007r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: Przebudowy ul. Celnej w Tarnowie Opolskim
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w postępowaniu wybrana została oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym złożona przez  następującego Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT”
J.Żłobiński, A.Stachurski, K.Biczysko Spółka jawna
46-200 Kluczbork ul. Matejki 1
 
Inni wykonawcy biorący udział w przetargu to:
  1. Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o.o. 45-573 Opole Aleja Przyjaźni – zgodnie z założonym kryterium cenowym uzyskało 65,50 pkt.
  2. Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 47-100 Strzelce Opolskie ul. 1-go Maja 57 – zgodnie z założonym kryterium cenowym uzyskało 73,29 pkt.
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w przeprowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


Informacja o zawarciu umowy
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowę nawierzchni ul. Celnej w Tarnowie Opolskim
zawarto umowę w dniu 19.11.2007 r z Wykonawcą :
Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J.Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko sp. j. Kluczbork ul. Matejki 1
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Podmiot udostępniający: Zbigniew Bahryj
Podpisano: Wójt Gminy
Data wytworzenia: 12.10.2007