Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i Tematyka posiedzeń Komisji Stałych - czerwiec 2024 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu czerwcu 2024 r.

 

 

18.06.2024 r. (wtorek) godz. 15.00 posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok;
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz zapoznanie się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania budżetu.
3. Analiza Projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2023 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu;
 2. Projektu uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2023;
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024;
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnów Opolski oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg;
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Tarnów Opolski zadań Powiatu Opolskiego;
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT (FEO 2021 – 2027) na zadanie pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej";
 9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Tarnów Opolski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tarnów Opolski;
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Raszowa);
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków (Nakło);
 12.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych (Nakło);
 13. Projekt uchwały w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Tarnów Opolski;
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Tarnów Opolski (1,00zł);
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.5.2024;
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.6.2024;
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.8.2024;
 1. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

19.06.2024 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2023.
 2. Zapoznanie się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej.
 3. Zaopiniowanie Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok;
 4. Analiza Projektów uchwał- jak wyżej;
 5. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
 6. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

20.06.2024 r. (czwartek) godz. 15.00,  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zapoznanie się z wynikami kontroli Komisji  Rewizyjnej w zakresie wykonania budżetu.
 2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok;
 3. Analiza Projektów uchwał- jak wyżej;
 4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 25 czerwca  2024 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/  Szymon Dyga