Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008


GTiI 341/3/08
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont Drogi Gminnej – ulica Damrota w m. Tarnów Opolski.
Remont polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego gr. 25cm na długości 150 m i szerokości 3,5 m. Szerokość zaprojektowanych poboczy kamiennych to max 0,5 m.  
 
Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2008r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Aneta Labisz - pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2008 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.06.2008 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „„Remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Op. „ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – /kod CPV 45233140-2 /
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert : 100 % cena

ZAŁĄCZNIKI:

DOCTarnów Op-ul.Damrota-info.doc (35,50KB)
PDFszczegół 3.pdf (89,63KB)
PDFszczegół 2.pdf (90,65KB)
PDFszczegół 1.pdf (132,46KB)
PDFprzekroj A-A.pdf (148,80KB)
PDFplan zagospodarowania.pdf (1,82MB)
PDFOpis techniczny damrota.pdf (130,60KB)
PDFniweleta.pdf (54,21KB)
DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (71,50KB)
DOCFormularz.doc (34,00KB)
PDFTarnów Op ul Damrota-przedm.pdf (68,67KB)
DOCUmowa.doc (43,50KB)

Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2008-05-14

 

 

 

 

                                                                                            Tarnów Opolski, 16.06.2008 r.
 GTiI 341/3/08
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
 „Remont drogi gminnej – ulica Damrota w m. Tarnów Opolski”
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty
( z VAT )
     zł
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
P.I. MK-NET s.c. Magdalena Matraszek, Tomasz Pipała ul.Zawadzkiego 34, 46-060 Prószków
129.045,49
75,44
2.
Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków 
108.383,78
89,83
3.
Gabart s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Sawowa 41 47-180 Izbicko
119.579,30
81,42
4.
 
Zakład Prefabrykacji Materiałów Budowlanych oraz Usługi Ogólnobudowlane mgr. inż. Henryk Walczak ul. Kozielska 76 47-100 Strzelce Op.     
119.963,21
81,15
5.
BERIW Sp. z o.o. ul Opolska 35, 46-070 Ochodze
 
105.138,18
92,6
6.
Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 57, 47-100 Strzelce Opolskie         
115.397,74
84,37
7.
„BENBUD” Import-Eksport Loch Bernard Osowiec-Trzesina ul. Srebrna 5 46-023 Osowiec
138.010,60
70,54
8.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów
97.356,00
100

 
  Wszystkie oferty spełniły wymagania SIWZ i nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel w budżecie gminy (kwota 140.000,00 zł brutto).
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
2.Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
                                                                                 
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 
 
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2008-06-16
Tarnów Opolski, 01.07.2008 r.
GTiI 341/3/08
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Remont Drogi Gminnej-ulica Damrota w m. Tarnów Opolski” zawarto umowę w dniu 01.07.2008r  z Wykonawcą :
 
Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego „TECHMES”
inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2008-07-01